В интервю за списание "Българска Наука" проф. Венера Цолова от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров" разказва за проекта "Идентификация, разпространение и функции на пирогенния въглерод в почвите от минно-енергийни райони в страната" към Фонд "Научни изследвания", съобщава БТА

Този въглерод се образува при изгарянето на изкопаеми горива (нефт, газ, въглища) и растителност.

Приема се, че той представлява силно кондензиран въглероден остатък, който съществува под формата на континуум (еднообразно, слабо променящо се цяло), от разнообразни съединения с различна реактивоспособност. Пирогенният въглерод има силна лъчеабсорбираща способност и според някои автори може да предизвиква покачване на температурите с 0.3-0.4 0C.

"Той е замърсител на атмосферата и опасен за човешкото здраве, но значението му за почвите все още е дискусионно. Това провокира нашият интерес към изследване на пирогенния въглерод в българските почви и по-специално в почвите, които са уязвими към обогатяване в пирогенен въглерод, а именно - в минно-енергийните райони в страната", разказва в интервюто проф. Венера Цолова, инженер химик и доктор по почвознание с над 35-годишен научен опит.

Последните изследвания и публикации на проф. Цолова проследяват изменението на основни микробиологични параметри в няколко типа почви и връзката между пирогенния въглерод и почвената биота.

"Пирогенният въглерод оказва въздействие върху почвените микроорганизми като потиска тяхната синергия и зависимост от органичния въглерод. Освен това бяха установени нерегистрирани досега (в литературата) локални процеси в смолниците като биопедотурбация.

Откриването на биологични "сензори" показващи присъствието на пирогенния въглерод е много важно, защото той се определя чрез трудоемък и продължителен анализ.

Същевременно вече знаем, че той влияе върху почвената биота, не само положително, и това ни позволява да задълбочим изследванията в това направление и да открием начини за регулиране на баланса в почвите", четем в интервюто в сп. "Българска наука".