Проектозаконът е разработен от междуведомствена работна група по решение на Националния икономически съвет от 11 януари 2019 г. С промените се създава хармонизирана правна рамка за въвеждане на механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от "изтичане на въглерод", поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия.

В дейността на работната група са участвали представители на всички национално представителни работодателски организации, съобщава БТА.

Механизмът се въвежда в съответствие с евродиректива.

Специалният акт, който урежда условията и изискванията за съответствие на механизма с европейското право, е "Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 г."

Схемата за държавна помощ ще се реализира чрез издаването на наредба от министъра на икономиката и ще се прилага след нотифицирането й от Европейската комисия. За целта ще бъдат използвани до 25 на сто от приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти емисии на парникови газове, което е отразено в законопроекта.

С оглед обстоятелството, че приходите от тръжна продажба на квоти емисии постъпват във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", в Преходни и заключителни разпоредби на законопроекта е предвидено допълване на Закона за енергетиката за изразходването на тези приходи, както и във връзка с предоставянето на информация и докладването на схемата пред ЕК.

В предвидения едномесечен срок ще бъде допълнен и специален акт, който урежда дейността на Фонда.