Статия  изследва въздействието на промените в земеползването и земното покритие (LULCC) върху климата преди около 2500 години  - период на бързи промени в европейския ландшафт. Използван е един глобален климатичен модел, за да се наложат два регионални климатични модела (РКМ).

Моделите използват две описания на земното покритие. Първото е от динамичен вегетационен модел, представящ потенциалната земна покривка, а второто е от описание на земната покривка, реконструирано от данни за полени чрез статистическа интерполация.

Двете различни земни покрития ни позволяват да изследваме влиянието на земното покритие върху климатичните условия.

Тъй като разликата в отвореността на ландшафта между потенциалната и реконструираната земна покривка се дължи най-вече на LULCC, тя може да се приеме като мярка за ранното антропогенно въздействие върху климата. Чувствителността към LULCC зависи от избора на климатичен модел, се използват и два RCM.

Резултатите показват, че симулираният климат от 2,5 хиляди години е по-топъл от симулирания прединдустриален климат (PI, 1850 г.). Най-големите разлики се наблюдават в Северна Европа, където климатът от 2,5 ka е с 2-4 ∘С по-топъл от периода PI.

През лятото разликата между симулирания климат от 2,500 г и ПИ е по-малка (0-3 ∘C), като най-малки са разликите в Южна Европа. Разликите в сезонните валежи са предимно в рамките на ±10 %.

В някои части на Северна Европа климатът от 2,5 ka е с до 30 % по-влажен през зимата от този на климата PI. През лятото се наблюдава тенденция климатът от посочения период да бъде по-сух от климата на PI в Средиземноморския регион.

Резултатите също така показват, че LULCC през 2,5 ka е повлиял на климата в някои части на Европа.

Симулациите, включващи реконструиран LULCC (т.е. тези, които използват описания на земното покритие, получени от полени), дават до 1 ∘С по-висока температура в части от Северна Европа през зимата и до 1,5 ∘С по-висока температура в Южна Европа през лятото, отколкото симулациите с потенциално земно покритие.

Въпреки че резултатите зависят от модела, сравнително силната реакция предполага, че антропогенните промени в земното покритие, настъпили през неолита и бронзовата епоха, биха могли да повлияят на европейския климат към посочения момент (преди 2500 години)