През второто тримесечие на 2023 г. емисиите на въглероден диоксид (CO2) в Китай са нараснали с 10% на годишна база, което е с около 1% над рекордните нива, отчетени през 2021 г.

Новият анализ за сайта Carbon Brief, базиран на официални и търговски данни, показва, че увеличението се дължи на два фактора.

Първо, сравнението се прави с второто тримесечие на 2022 г., когато емисиите все още са били потиснати поради блокирането на Ковид, заради което бяха затворени Шанхай и голяма част от страната.

Второ, продължаващата суша е довела до рязък спад в производството на големия хидроенергиен парк на Китай.

Без тези еднократни фактори емисиите на Китай вероятно вече щяха да са се стабилизирали.

В перспектива икономическото възстановяване на Китай след вдигането на контрола върху Covid е бавно, което поражда очаквания за нов кръг от мерки за стимулиране на въглеродните емисии.

Китай също така продължава да увеличава строителството на въглищни електроцентрали, започнало миналото лято, а инвестициите в стоманени мощности на въглищна основа продължават с високи темпове. Голяма част от тях ще бъдат завършени през периода на "15-ия петгодишен план" (2026-2030 г.), когато Китай е поел ангажимент да намали потреблението на въглища.

От друга страна, инвестициите в нисковъглеродна енергия продължават да нарастват със зашеметяващи темпове. Ако ръстът на нисковъглеродните мощности отговаря на прогнозите, той ще бъде достатъчен, за да покрие очаквания ръст на търсенето на електроенергия и дори може да постави Китай на пътя към достигане на максималния размер на емисиите в рамките на две години.

Като цяло последният тримесечен анализ показва:

Емисиите се отблъснаха с голяма сила от най-ниските нива на Ковид през 2022 г., като се повишиха малко над рекордните нива от 2021 г.

Отскокът на емисиите се дължи на значителното увеличение на електроенергията, произвеждана от въглища и на транспорта.

Увеличението при електроенергията, използваща въглища, се дължи на фактори, свързани с метеорологичните условия. Без тези метеорологични колебания производството на електроенергия от въглища би останало под пиковите си стойности.

Добавянето на нисковъглеродна енергия достигна ниво, при което вече може да покрие целия очакван ръст на търсенето на електроенергия, ако се запази.

Бавното икономическо възстановяване на Китай от периода на "нулевия Ковид" породи очаквания за правителствени стимули за въглеродно интензивните сектори.

Бързо нарастващото използване на електрически превозни средства за първи път значително ограничава ръста на търсенето на бензин.

Продължава стремежът към изграждане на нови електроцентрали на въглища и стоманодобивни предприятия.

 

Увеличението се дължи на два фактора: сравнението с рязкото понижение през второто тримесечие на 2022 г., причинено от блокирането на Covid-19 в Шанхай и в цялата страна; и продължаващия спад в производството на водноелектрическа енергия, причинен от сушата.

За смекчаване на увеличението на емисиите помагат инвестициите в нисковъглеродна енергия, които продължават да нарастват с главоломни темпове. Прогнозираните мощности, които ще бъдат добавени през тази година, ще бъдат достатъчни, за да покрият целия очакван ръст на търсенето на електроенергия, което ще позволи да се достигне пикът на емисиите. Без краткосрочните колебания в производството на водноелектрическа енергия и възстановяването на потреблението на петрол след периода на "нулевия Ковид", емисиите вече щяха да са се стабилизирали.

Тоест увеличението на емисиите се дължи по-скоро на еднократни, отколкото на структурни фактори.

Потреблението на петрол се е възстановило, но в по-малка степен от очакваното, след отмяната на контрола по Ковид-19. В други отношения икономическото възстановяване е бавно, което поражда очаквания за въглеродно интензивни стимули от страна на правителството.

Започналото през лятото на 2022 г. строителство на въглищни електроцентрали продължи, като през първата половина на годината бяха разрешени и започнаха да се строят по две въглищни електроцентрали седмично.

Инвестициите в мощности за производство на стомана на базата на въглища също продължават с високи темпове. Това означава, че голяма част от мощностите за производство на електроенергия от въглища и стомана на въглищна основа ще бъдат завършени след 2025 г., по времето, когато Китай е поел ангажимент да започне да намалява потреблението си на въглища.