В Югоизточна Азия плантациите с маслени палми до голяма степен са заменили големи площи, които преди са били покрити с тропически гори.

Точният ефект от тази промяна в земеползването върху емисиите на парникови газове остава несигурен.

Проучване изследва разликите в потоците азотни окиси, метан и въглероден двуокис и скоростта на отделяне на въглерод в почвата  от изсечените гори, от плантациите с маслени палми и от недокоснатите от човешки дейности площи.

Авторите се фокусират върху потоците азотни окиси и въглероден двуокис, отделяни от различните видове насаждения и установяват, че те са най-големи в плантациите с маслени палми, приблизително три пъти по-големи от тези в изсечените гори.

Те установяват, че емисиите на N2O са се увеличили от около 7,6 милиона тона годишно през 1973 г. до 11,4 млн тона през 2015 година.

Това се е случило поради нарастващата площ на горите, превърнати в плантации с маслени палми през последните 40 години.