Обобщеният анализ на Световната метеорологична организация на петте водещи международни масива от данни показа, че средната глобална повърхностна температура през 2018 г. е с около 1 ° C по-висока (с допустим марж от ± 0,13 ° C) от прединдустриалната базa (1850-1900 г.). Тази година се нарежда на четвърто място сред най-топлите години в цялата история на наблюденията.

Годината 2016, която беше доминирана от силното явление на Ел Нино, остава най-топла през цялата история на наблюденията (температурата е с 1.2 ° C над базовата линия).

През 2017 и 2015 г. средната световна температура надвишава нивото от преди индустриализацията с 1.1 ° C. Тези две години на практика не се различават един от друг в температурно отношение, тъй като разликата е по-малка от една стотна от градуса, а това е по-малко от допустимата статистическа грешка.

"Дългосрочният температурен тренд е много по-важен от рейтинга на отделните години и тази тенденция/тренд, е само  нагоре", заявява генералният секретар на ВМО Петтери Таалас. Двадесет от най-топлите години в историята на наблюденията попадат в последните 22 години. През последните четири години степента на затопляне е безпрецедентна както на сушата, така и в океана. "

- Температурата е само част от тази картина. През 2018 г. много страни и милиони хора страдаха от екстремни метеорологични и климатични  явления със значителни последствия, които имаха опустошително въздействие върху икономиката и екосистемите ", добавя ученият.

"Много екстремни метеорологични събития съответстват на това, което очакваме от изменението на климата. Това е реалност, на чиито предизвикателства трябва да отговорим. Намаляването на емисиите на парникови газове и мерките за адаптиране към изменението на климата следва да бъдат пръв глобален приоритет ", казва още Талаас.

През 2018 г. световната средна температура е 0.38 ° C (± 0.13 ° C) над средногодишната за 1981-2010 г. (оценена на 14.3 ° C). Тази базова линия за 30 години се използва от Националните метеорологични и хидроложки служби за оценка на многогодишните средни стойности и междугодишната променливост на ключови климатични показатели, като температура, валежи и вятър, които са важни за чувствителните към климата сектори, например управление на водите, енергетика, селското стопанство и здравеопазването.

През март WMO ще публикува пълната версия на своята декларация за състоянието на климата през 2018 г.

Този доклад ще представи цялостен преглед на температурната вариабилност и тенденции, явления със значителни последици, както и ключови показатели за дългосрочно изменение на климата, като: повишени нива на концентрация на въглероден диоксид, състояние на арктическия и антарктическия морски лед, повишаване на морското равнище и океанската ацидификация.

Окончателната версия на декларацията ще включва информация за човешките, социално-икономическите и екологичните въздействия на изменението на климата, представена от широк кръг от агенции на ООН в усилията им да предоставят на вземащите решения по-изчерпателен аналитичен преглед.

Настоящата година, 2019, също започва на температурните нива, с които приключи 2018 година.

В Австралия януари тази година е най-топлият януари в историята на наблюденията в тази страна и е придружен от топлинни вълни от безпрецедентен мащаб и продължителност, за които времето.дир.бг писа нееднократно.

В Тасмания рекордно сухият януари е регистриран и с опустошителни горски пожари. Според Австралийското бюро по метеорология (БОМ), на огромната територия на страната за дълго време се наблюдава време, увеличаващо риска от силни пожари и увеличаването на продължителността на пожароопасния сезон.

В резултат на изменението на климата, интензивните топлинни вълни стават все по-чести.

За разлика от изключителната топлина в южното полукълбо, януари се характеризира с изключително студено време в някои райони на Северна Америка.

"Студеното време в източната част на Съединените щати определено не опровергава промяната на климата", казва Талаас.

- Температурата в Арктика се повишава поне два пъти по-бързо от средната за света. Голяма част от леда в района се стопи. Тези промени се отразяват на климатичните условия извън Арктика в Северното полукълбо. Някои случаи на необичайно студено време на по-ниските ширини могат да бъдат свързани с драматичните промени в Арктика. Всички процеси, протичащи на полюсите, излизат извън полюсите и засягат метеорологичните и климатични условия в по-ниските географски ширини, където живеят стотици милиони хора ", каза той.